Kubki reklamowe

Kub­ki re­kla­mo­we z logo Two­jej fir­my to je­den z naj­czę­ściej za­ma­wia­nych no­śni­ków re­kla­mo­wych. Ich nie­słab­ną­ca po­pu­lar­ność zwią­za­na jest nie tyl­ko z cie­ka­wym de­si­gnem pro­duk­tu, ale rów­nież z jego prak­tycz­nym za­sto­so­wa­niem. Por­ce­la­na re­kla­mo­wa spra­wia, iż na­dru­ko­wa­ne na niej logo lub ha­sło re­kla­mo­we na dłu­go po­zo­sta­je w świa­do­mo­ści od­bior­cy. W na­szej ofe­cie znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ką ga­mę kub­ków, fili­ża­nek, ku­fli, szkla­nek oraz ca­łych ze­sta­wów por­ce­la­no­wych. No­wo­cze­sne za­ple­cze tech­no­lo­gicz­ne i pro­duk­cyj­ne od­da­je Pań­stwu do dys­po­zy­cji kil­ka tech­nik zdo­bie­nia por­ce­la­ny, dzię­ki cze­mu mo­gą Pań­stwo uzy­skać nie­po­wta­rzal­ny efekt. W do­bo­rze od­po­wied­niej me­to­dy zna­ko­wa­nia po­mo­że Pań­stwu nasz ze­spół, dla któ­re­go ta­kie po­ję­cia jak kal­ka ce­ra­micz­na czy sen­si­ti­ve to­uch nie kry­ją za so­bą żad­nej ta­jem­ni­cy!

 

Kolekcja PORCELINE

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją porcelanową. Kliknij na okładkę katalogu i wybierz kubek lub filiżanke idealną dla siebie.
 

Techniki znakowania porcelany reklamowej

nadruk bezpośredni

Druk bezpośredni gwarantuje wysoką trwałość nadruku na zmywanie w zmywarce...

więcej

nadruk kalkomanią

nadruk kalkomanią

więcej

art print

nadruk w jakości 300 dpi

więcej

magic mug

kubek zmieniający kolor pod wpływem ciepła

więcej

sensitive touch

piaskowanie

więcej